Projektas “SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS PAKRUOJO IR ŠILALĖS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE”

Projekto pavadinimas: Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose
Projekto kodas: LT03-2-SAM-K01-013
Programa 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto partneriai: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris LT03-2-SAM-K01-013
Paramos sutarties pasirašymo data 2021 m. kovo 26 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2021-03-29
veiklų pabaiga: 2023-02-28
Projekto finansavimo šaltiniai Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių biudžetų lėšos
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur Pakruojo VSB biudžetas Šilalės VSB biudžetas
Paramos lėšos: 202 328,25 139 306,63 63 021,62
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos: 171 979,02 118 410,64 53 568,38
Valstybės biudžeto lėšos: 30 349,23 20 895,99 9 453,24
Savivaldybės biudžeto lėšos: 71 088,30 48 945,57 22 142,73
tinkamos finansuoti lėšos: 71 088,30 48 945,57 22 142,73
netinkamos finansuoti lėšos:  –
Bendra projekto vertė iš viso: 273 416,55 188 252,20 85 164,35

 

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.
Projektu buvo siekiama sudaryti sąlygas pagerinti vaikų sveikatą ir gyvenimo kokybę, užtikrinti vaikams sveikatos kabinetuose teikiamas kokybišką bei veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas – atnaujinti ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūrą, reikalingą paslaugoms teikti.

Projekto naudą labiausiai pajus: Pakruojo ir Šilalės rajonų  ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio mokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, sveikatos kabinetų specialistai. Projekto rezultatai palies ir vaikų tėvus, ugdymo įstaigų darbuotojus, Pakruojo ir Šilalės rajonų visuomenę.

Projekto rezultatai – tūkstančiams vaikų ir jaunuolių
Projekto įgyvendinimo metu suremontuota 14 kabinetų (Pakruojo rajone – 10, Šilalės rajone – 4), iš kurių beveik trečdalis (5 kabinetai) buvo įrengta naujai, todėl iš viso Pakruojo ir Šilalės rajonuose dabar yra 26 veikiantys sveikatos kabinetai. Iki Projekto įgyvendinimo pabaigos visi šie kabinetai aprūpinti sveikatos paslaugų teikimui būtinais baldais, įranga ir metodinėmis priemonėmis (Pakruojo rajone – 17, Šilalės rajone – 9). Iš viso įsigyta net 6 134 vienetai įvairių priemonių, iš kurių didžioji dalis (5 054 vnt., kas sudaro daugiau nei 82 proc.) yra įvairūs leidiniai, skirti gerinti vaikų ir jaunuolių emocinę būseną bei psichikos sveikatą.

Buvo planuota, kad moderniuose ir vaikams bei jaunimui pritaikytuose kabinetuose paslaugas teiksime 5 658 vaikams ir jaunuoliams (Pakruojo rajone – 2 394, Šilalės rajone – 3 264), bet rezultatas pasiektas didesnis – apibendrinus visuomenės sveikatos specialistų pateiktus duomenis matyti, kad Projekto įgyvendinimo metu sveikatos kabinetuose apsilankė ar kitu būdu Projekto metu įsigytomis metodinėmis priemonėmis pasinaudojo 6 319 ikimokyklinio/mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių asmenų (iš jų Pakruojo rajone – 2 876, Šilalės rajone – 3 443).

Kodėl tokio projekto reikėjo Pakruojui ir Šilalei?
Mūsų sveikata didžiąja dalimi (tyrimai rodo, kad apie 50 proc.) priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Darželis, mokykla – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Pakruojo ir Šilalės rajonų ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūros būklė iki projekto starto buvo išties prasta: nusidėvėjusi sienų, lubų, grindų apdaila, seni neefektyvūs apšvietimo prietaisai, elektros instaliacija, nusidėvėję sanitariniai prietaisai, kai kuriuose kabinetuose jų iš viso nebuvo. Kai kuriose įstaigose tokių kabinetų apskritai nebuvo, tad kokybiškų bei vaikams ir jaunimui patrauklių paslaugų net nebuvo verta tikėtis. Turima infrastruktūra vargiai leido užtikrinti darbo sąlygas specialistams: baldai buvo nusidėvėję, įranga pasenusi, metodinės priemonės neatitiko šiuolaikinių poreikių ar jų iš viso nebuvo, trūko.

Daugiau apie Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą rasite čia: www.eeagrants.lt

Asmenys kontaktams: Lina Mikolaitytė,
Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto administratorė
tel. 8 652 72032, el. paštas lina.mikolaityte@gmail.comAkvilė Petkienė,
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto administratorė
tel.  8 684 53450, el. paštas sveikatos.biuras@gmail.com
Project title: Improvement of health services in educational institutions of Pakruojis and Šilalė district municipalities
Project code: LT03-2-SAM-K01-013
Programme 2014-2021 Program of the European Economic Area Financial Mechanism “Health”
Project implementer: Pakruojis District Municipality Public Health Bureau (Pakruojis PHB)
Project partner: Šilalė District Municipality Public Health Bureau (Šilalė PHB)
Project status: Implementation
Number of grant agreement LT03-2-SAM-K01-013
Date of signing the grant agreement 2021-03-26
Project implementation period: Start of activities: 2021-03-29
End of activities: 2023-02-28
Project funding sources European Economic Area Financial Mechanism, Budget of the Republic of Lithuania, budgets of Pakruojis and Šilalė district municipalities
Funding source Sum EUR Project budget of Pakruojis PHB Project budget of Šilalė PHB
Support funds: 202 328,25 139 306,63 63 021,62
European Economic Area Financial Mechanism funds 171 979,02 118 410,64 53 568,38
Budget of the Republic of Lithuania 30 349,23 20 895,99 9 453,24
Municipal budget funds: 71 088,30 48 945,57 22 142,73
Eligible funds: 71 088,30 48 945,57 22 142,73
Non eligible funds:  –
Total Project value: 273 416,55 188 252,20 85 164,35

Project description

Project aim was to improve the services provided to children in the health offices of pre-school and school education institutions of Pakruojis, Šilalė district municipalities, thus ensuring the well-being of children and youth.

The project aims to create conditions for improving children‘s health and quality of life, to ensure high-quality and efficient health care services provided to children in health offices – to renew the infrastructure of the health offices of pre-school and school education institutions, necessary for the provision of services.

The benefits of the project will be felt most by children of pre-school, primary, basic and secondary school age in Pakruojis and Šilalė districts, specialists of health offices. The results of the project will also affect the parents of children, employees of educational institutions, the public of Pakruojis and Šilalė districts.

The results of the project are for thousands of children and young people
During the implementation of the Project, 14 health offices were repaired (10 in Pakruojis district, 4 in Šilalė district), of which almost a third (5 health offices) were newly installed, so there are now 26 operating health offices in Pakruojis and Šilalė districts. By the end of the Project’s implementation, all these health offices were equipped with furniture, equipment and methodological tools necessary for the provision of health services (17 in Pakruojis district, 9 in Šilalė district). In total 6 134 units of various tools were purchased, most of which (5 054 units, which is more than 82%) are various publications aimed at improving the emotional state and mental health of children and young people.

It was planned that in modern health offices adapted for children and youth we would provide services to 5 658 children and young people (2 394 in Pakruojis district, 3 264 in Šilalė district), but the reached result is greater – after summarizing the data provided by public health specialists, it was found that during the implementation of the Project in total 6 319 persons attended renewed health offices or otherwise used the methodological tools acquired during the Project (of which 2 876 in Pakruojis district, 3 443 in Šilalė district).

Why does Pakruojis and Šilalė needed such a project?

Project problem
Health about 50% depends on a person’s lifestyle, so early health education and healthy lifestyle education are important for a child’s future. Kindergarten, school is a favorable place to nurture children’s health, form healthy lifestyle skills and develop health activities, taking into account the peculiarities of the child’s development.

The condition of the infrastructure of health cabinets of Pakruojis and Šilalė district educational institutions before the start of the project was poor: worn walls, ceilings, floors, old inefficient lighting devices, electrical installation, worn sanitary devices, some of them did not have them at all. In some institutions, there were no such offices at all, so it is not even worth expecting high-quality services that are attractive to children and young people. The available infrastructure hardly allowed ensure working conditions for specialists: furniture was worn out, equipment was outdated, methodological tools did not meet modern needs or they did not exist at all, there was a lack of them.

Pirminė projekto informacija anglų kalba (EN) (2021-06-08)

 

Contact persons: Lina Mikolaitytė,
Pakruojis District Municipality Public Health Bureau project administrator
Phone +370 652 72032,e-mail lina.mikolaityte@gmail.comAkvilė Petkienė,
Šilalė District Municipality Public Health Bureau project administrator
Phone +370 684 53450, e-mail sveikatos.biuras@gmail.com

 

Viešinimas internete:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2554371938036285&set=a.126805220792981

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2553695181437294&set=a.126805220792981

https://www.facebook.com/sveikatos.biuras/posts/pfbid01MyB4RnETTg6w2RsNrM1SwNJz2feZwhJMN31M6zLqYCwtP7kNqAgJsEoo2AUr555l

https://www.facebook.com/sveikatos.biuras/posts/pfbid01DLmpRA37kWRhqayfddb3VmQGoNUgFtpV9P8WoJdnXrJDyFhyaKZpd5fw6F8rarFl

https://www.facebook.com/sveikatos.biuras/posts/pfbid0Yz3XKGSRLP3Rq2ZuHpjnUSqXdAe27q8t7KKUypCi5ZQ3kzedJTesDaCvaWT7u7DEl

https://www.silalesvsb.lt/18508-2/

https://www.silalesvsb.lt/sveikatos-kabinetai-pasipilde-naujomis-priemonemis/

https://www.silalesvsb.lt/sveikatos-paslaugu-gerinimas-pakruojo-ir-silales-rajonu-savivaldybiu-ugdymo-istaigose-projekto-atidarymo-renginys/

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą