Projektas “SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS PAKRUOJO IR ŠILALĖS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE”

Projekto pavadinimas: Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose
Projekto kodas: LT03-2-SAM-K01-013
Programa
2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto partneriai: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris LT03-2-SAM-K01-013
Paramos sutarties pasirašymo data 2021 m. kovo 26 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2021-03-29
veiklų pabaiga: 2022-09-29
Projekto finansavimo šaltiniai Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių biudžetų lėšos
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur Pakruojo VSB biudžetas Šilalės VSB biudžetas
Paramos lėšos: 202 734,10 139 094,84 63 639,26
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos: 172 323,09 118 230,62 54 093,37
Valstybės biudžeto lėšos:  30 410,11 20 864,22 9 545,89
Savivaldybės biudžeto lėšos: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
tinkamos finansuoti lėšos: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
netinkamos finansuoti lėšos:
Bendra projekto vertė iš viso: 273 965,00 187 966,00 85 999,00

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas pagerinti vaikų sveikatą ir gyvenimo kokybę, užtikrinti vaikams sveikatos kabinetuose teikiamas kokybišką bei veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas – atnaujinti ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūrą, reikalingą paslaugoms teikti.

Projekto naudą labiausiai pajus: Pakruojo ir Šilalės rajonų  ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio mokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, sveikatos kabinetų specialistai. Projekto rezultatai palies ir vaikų tėvus, ugdymo įstaigų darbuotojus, Pakruojo ir Šilalės rajonų visuomenę.

Projekto rezultatai – tūkstančiams vaikų ir jaunuolių
Iki 2022-ųjų planuojame naujai įrengti 6 bei suremontuoti 9 sveikatos kabinetus. Projekto įgyvendinimo metu net 26 sveikatos kabinetai bus  aprūpinti sveikatos paslaugų teikimui būtinais baldais, įranga ir metodinėmis priemonėmis (Pakruojo rajone – 17, Šilalės rajone – 9). Planuojame, kad moderniuose ir vaikams bei jaunimui pritaikytuose kabinetuose paslaugas teiksime 5 658 vaikams ir jaunuoliams (Pakruojo rajone – 2 394, Šilalės rajone – 3 264).

Kodėl tokio projekto reikia Pakruojui ir Šilalei?
Mūsų sveikata didžiąja dalimi (tyrimai rodo, kad apie 50 proc.) priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Darželis, mokykla – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Pakruojo ir Šilalės rajonų ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūros būklė iki projekto starto buvo išties prasta: nusidėvėjusi sienų, lubų, grindų apdaila, seni neefektyvūs apšvietimo prietaisai, elektros instaliacija, nusidėvėję sanitariniai prietaisai, kai kuriuose kabinetuose jų iš viso nebuvo. Kai kuriose įstaigose tokių kabinetų apskritai nebuvo, tad tikėtis kokybiškų bei vaikams ir jaunimui patrauklių paslaugų net neverta tikėtis. Turima infrastruktūra vargiai leidžia užtikrinti darbo sąlygas specialistams: baldai nusidėvėję, įranga pasenusi, metodinės priemonės neatitinka šiuolaikinių poreikių ar jų iš viso nėra, trūksta.

Planuojama, kad remonto darbai sveikatos kabinetuose prasidės 2021 m. birželio-liepos mėn.

Asmenys kontaktams: Lina Mikolaitytė,Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto administratorė

tel. 8 652 72032, el. paštas lina.mikolaityte@gmail.com

  Akvilė Petkienė,Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto administratorė

tel.  8 684 53450, el. paštas sveikatos.biuras@gmail.com

 

Project title: Improvement of health services in educational institutions of Pakruojis and Šilalė district municipalities
Project code: LT03-2-SAM-K01-013
Programme 2014-2021 Program of the European Economic Area Financial Mechanism “Health”
Project implementer: Pakruojis District Municipality Public Health Bureau (Pakruojis PHB)
Project partner: Šilalė District Municipality Public Health Bureau

(Šilalė PHB)

Project status: Implementation
Number of grant agreement LT03-2-SAM-K01-013
Date of signing the grant agreement 2021-03-26
Project implementation period: Start of activities: 2021-03-29
End of activities: 2022-09-29
Project funding sources European Economic Area Financial Mechanism, Budget of the Republic of Lithuania, budgets of Pakruojis and Šilalė district municipalities
Funding source Sum EUR Project budget of Pakruojis PHB Project budget of Šilalė

PHB

Support funds: 202 734,10 139 094,84 63 639,26
European Economic Area Financial Mechanism funds 172 323,09 118 230,62 54 093,37
Budget of the Republic of Lithuania 30 410,11 20 864,22 9 545,89
Municipal budget funds: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
Eligible funds: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
Non eligible funds:  –
Total Project value: 273 965,00 187 966,00 85 999,00

Project description

Project aim is to improve the services provided to children in the health offices of pre-school and school education institutions of Pakruojis, Šilalė district municipalities, thus ensuring the well-being of children and youth.

The project aims to create conditions for improving children‘s health and quality of life, to ensure high-quality and efficient health care services provided to children in health offices – to renew the infrastructure of the health offices of pre-school and school education institutions, necessary for the provision of services.

The benefits of the project will be felt most by children of pre-school, primary, basic and secondary school age in Pakruojis and Šilalė districts, specialists of health offices. The results of the project will also affect the parents of children, employees of educational institutions, the public of Pakruojis and Šilalė districts.

The results of the project are for thousands of children and young people

Up to 2022, we plan to repair 9 health offices, install 6 new ones. and provide the furniture, During project implementation even 26 health offices will be provided with the furniture, equipment and methodological tools necessary for the provision of health services (17 in Pakruojis district, 9 in Šilalė district). In modern health offices adapted for children and youth we plan to provide services to 5 658 children and young people (2 394 in Pakruojis district, 3 264 in Šilalė district).

 Why does Pakruojis and Šilalė need such a project?

Project problem

Health about 50% depends on a person’s lifestyle, so early health education and healthy lifestyle education are important for a child’s future. Kindergarten, school is a favorable place to nurture children’s health, form healthy lifestyle skills and develop health activities, taking into account the peculiarities of the child’s development.

The condition of the infrastructure of health cabinets of Pakruojis and Šilalė district educational institutions before the start of the project was poor: worn walls, ceilings, floors, old inefficient lighting devices, electrical installation, worn sanitary devices, some of them did not have them at all. In some institutions, there were no such offices at all, so it is not even worth expecting high-quality services that are attractive to children and young people. The available infrastructure hardly allows ensure working conditions for specialists: furniture is worn out, equipment is outdated, methodological tools do not meet modern needs or they do not exist at all, there is a lack of them.

It is planned that the repair works in the health offices will start in June-July 2021.

 

Contact persons: Lina Mikolaitytė,

Pakruojis District Municipality Public Health Bureau project administrator

Phone +370 652 72032,e-mail lina.mikolaityte@gmail.com

  Akvilė Petkienė,

 

Šilalė District Municipality Public Health Bureau project administrator

Phone +370 684 53450, e-mail sveikatos.biuras@gmail.com

 

Viešinimas internete:

https://www.silalesvsb.lt/18508-2/

https://www.silalesvsb.lt/sveikatos-kabinetai-pasipilde-naujomis-priemonemis/

https://www.silalesvsb.lt/sveikatos-paslaugu-gerinimas-pakruojo-ir-silales-rajonu-savivaldybiu-ugdymo-istaigose-projekto-atidarymo-renginys/

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą