Įstatymai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

Įsakymai

• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 “Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (TAR, 2020-04-10, Nr. 7676);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007-08-11, Nr. 88-3492);
• LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-494 “Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 33-1197);
• LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 153-5657);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860 „Dėl mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.179-6636);
• Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-500 ”Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 82–3768);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 “Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2003-08-22, Nr. 81(1)-3720);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-822 “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 110-5214);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-918 “Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 121-4983);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-32 “Dėl informacijos apie rodiklius ir jų šaltinius teikimo valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 11-350);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-112 “Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, nr. 24-776);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-204 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 38-1421);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-837 “Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 174-6464);
• Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 “Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a “Vaiko sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 52-2611);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-773 “Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 103-4858);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-93 “Dėl Lietuvos higienos normos 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo pakeitimo (TAR, 2016-01-27, Nr. 1647);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 88-3492);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1154 “Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR, 2014, Nr.  2014-17170);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-730 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 “Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos” pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 93-4805);
• LR teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298 “Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo” (Žin. 2013, Nr. 137-6952);

Nutarimai

• LR Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1232 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 “Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo” pakeitimo” (Žin. 2012, Nr. 119-5989);

Higienos normos

• Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 “Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 124-6241);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 “Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2013, Nr. 80-4034);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 “Maisto produktų mikrobiologijos kriterijai” (Žin., 2006, Nr.31-1096);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 “Maisto higiena” (Žin., 2005, Nr.110-4023);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo lavinimo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 103-4858);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 132:2013 “Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai” patvirtinimo (Žin., 2013, Nr. 43-2140);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 “Maisto papildai” patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 58-2844);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 “Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai” (Žin., 2004, Nr. 7-154);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 “Maisto produktų ženklinimas” tvirtinimo (Žin., 2003, Nr. 13-530);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 “Specialios paskirties maisto produktai” patvirtinimo (Žin. 2002, Nr. 5-199);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 “Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje” (Žin., 2004, Nr. 41-1357);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 “Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore” patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 55-2162);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 “Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 90-3376);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas” patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 159-7219).

Įsakymai

Įsakymas dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administracinių paslaugų, kurios gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nė vieno Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. basario 26 d. nutarimo Nr.152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus

Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje 2022 metais

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą