Svarbiausias visuomenės uždavinys – užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolimesnį vystymąsi, sudarant tam palankias sąlygas. Mokykla – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos priežiūrai. Pirminė sveikatos priežiūra yra svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti pagrindines mokiniu sveikatos problemas.

Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų funkcijos:

1. tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, nurodytus Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti;

2. rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną:

2.1. bendrus duomenis, pagal kuriuos negalima tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės;

2.2. apibendrintus socialinius ekonominius duomenis;

2.3. sveikatos elgsenos duomenis;

2.4. rizikingo elgesio duomenis;

2.5. subjektyvaus vertinimo duomenis.

3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;

5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;

6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);

8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;

10. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;

11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;

12. tikrinti mokinių asmens higieną;

12.1. padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;

13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;

15. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;

16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;

17. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.

APTARNAUJAMOS ŠILALĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOS:

 1. Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno progimnazija, Kovo 11-osios g. 20, Šilalė.;1.2
 2. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos Skyrius
 3. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkcinis centras, Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos k.;
 4. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, J. Basanavičiaus g. 25/Struikų g. 1, Šilalės m.
 5. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Varnių g. 10 A, Laukuvos m.
 6. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, Varnių g. 22, Kaltinėnų m.;
 7. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės g. 37, Kvėdarnos m.;
 8. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius;
 9. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio m.;
 10. Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė”, Žalioji gatvė 8, Kvėdarna
 11. Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“, Kovo 11-osios g. 22, Šilalė.

VEIKLOS DOKUMENTAI

Metinio plano forma

Dėl mokyklos aplinkos ir/ar ugdymo proceso organizavimo neatitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams

Veiklos rodiklių lentelė

Maitinimo organizavimo dokumentai

Nr.1-2 Planuojamų veiklų – ataskaitų forma

Renginio aprašymo forma

Mokinių profilaktinių patikrinimų ataskaita (pagal 027-1/a vaiko sveikatos pažymas)

Sveikatos ugdymo ir mokymo sąsiuvinis 038/a

Apsilankiusių mokinių sveikatos priežiūros kabinete registracijos žurnalas

Sergamumo užkrečiamomis ligomis statistinė ataskaitos forma

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių mokinių sveikatos priežiūrą bendrojo lavinimo mokyklose, ataskaitų pristatymo grafikas

Traumų atvejų mokykloje suvestinė

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą