SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS PAKRUOJO IR ŠILALĖS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Projekto pavadinimas: Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose
Projekto kodas: LT03-2-SAM-K01-013
Programa 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto partneriai: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris LT03-2-SAM-K01-013
Paramos sutarties pasirašymo data 2021 m. kovo 26 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2021-03-29
veiklų pabaiga: 2022-09-29
Projekto finansavimo šaltiniai Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių biudžetų lėšos
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur Pakruojo VSB biudžetas Šilalės

VSB biudžetas

Paramos lėšos: 202 734,10 139 094,84 63 639,26
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos: 172 323,09 118 230,62 54 093,37
Valstybės biudžeto lėšos: 30 410,11 20 864,22 9 545,89
Savivaldybės biudžeto lėšos: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
tinkamos finansuoti lėšos: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
netinkamos finansuoti lėšos:  –
Bendra projekto vertė iš viso: 273 965,00 187 966,00 85 999,00

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas pagerinti vaikų sveikatą ir gyvenimo kokybę, užtikrinti vaikams sveikatos kabinetuose teikiamas kokybišką bei veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas – atnaujinti ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūrą, reikalingą paslaugoms teikti.

Projekto naudą labiausiai pajus: Pakruojo ir Šilalės rajonų  ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio mokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, sveikatos kabinetų specialistai. Projekto rezultatai palies ir vaikų tėvus, ugdymo įstaigų darbuotojus, Pakruojo ir Šilalės rajonų visuomenę.

Projekto rezultatai – tūkstančiams vaikų ir jaunuolių

 Iki 2022-ųjų planuojame naujai įrengti 6 bei suremontuoti 9 sveikatos kabinetus. Projekto įgyvendinimo metu net 26 sveikatos kabinetai bus  aprūpinti sveikatos paslaugų teikimui būtinais baldais, įranga ir metodinėmis priemonėmis (Pakruojo rajone – 17, Šilalės rajone – 9). Planuojame, kad moderniuose ir vaikams bei jaunimui pritaikytuose kabinetuose paslaugas teiksime 5 658 vaikams ir jaunuoliams (Pakruojo rajone – 2 394, Šilalės rajone – 3 264).

Kodėl tokio projekto reikia Pakruojui ir Šilalei?

 Mūsų sveikata didžiąja dalimi (tyrimai rodo, kad apie 50 proc.) priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Darželis, mokykla – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Pakruojo ir Šilalės rajonų ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūros būklė iki projekto starto buvo išties prasta: nusidėvėjusi sienų, lubų, grindų apdaila, seni neefektyvūs apšvietimo prietaisai, elektros instaliacija, nusidėvėję sanitariniai prietaisai, kai kuriuose kabinetuose jų iš viso nebuvo. Kai kuriose įstaigose tokių kabinetų apskritai nebuvo, tad tikėtis kokybiškų bei vaikams ir jaunimui patrauklių paslaugų net neverta tikėtis. Turima infrastruktūra vargiai leidžia užtikrinti darbo sąlygas specialistams: baldai nusidėvėję, įranga pasenusi, metodinės priemonės neatitinka šiuolaikinių poreikių ar jų iš viso nėra, trūksta.

Planuojama, kad remonto darbai sveikatos kabinetuose prasidės 2021 m. birželio-liepos mėn.

Asmenys kontaktams: Lina Mikolaitytė,

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto administratorė

tel. 8 652 72032, el. paštas lina.mikolaityte@gmail.com

  Akvilė Petkienė,

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto administratorė

tel.  8 684 53450, el. paštas sveikatos.biuras@gmail.com

Project title: Improvement of health services in educational institutions of Pakruojis and Šilalė district municipalities
Project code: LT03-2-SAM-K01-013
Programme 2014-2021 Program of the European Economic Area Financial Mechanism “Health”
Project implementer: Pakruojis District Municipality Public Health Bureau (Pakruojis PHB)
Project partner: Šilalė District Municipality Public Health Bureau

(Šilalė PHB)

Project status: Implementation
Number of grant agreement LT03-2-SAM-K01-013
Date of signing the grant agreement 2021-03-26
Project implementation period: Start of activities: 2021-03-29
End of activities: 2022-09-29
Project funding sources European Economic Area Financial Mechanism, Budget of the Republic of Lithuania, budgets of Pakruojis and Šilalė district municipalities
Funding source Sum EUR Project budget of Pakruojis PHB Project budget of Šilalė

PHB

Support funds: 202 734,10 139 094,84 63 639,26
European Economic Area Financial Mechanism funds 172 323,09 118 230,62 54 093,37
Budget of the Republic of Lithuania 30 410,11 20 864,22 9 545,89
Municipal budget funds: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
Eligible funds: 71 230,90 48 871,16 22 359,74
Non eligible funds:  –
Total Project value: 273 965,00 187 966,00 85 999,00

 

Project description

Project aim is to improve the services provided to children in the health offices of pre-school and school education institutions of Pakruojis, Šilalė district municipalities, thus ensuring the well-being of children and youth.

The project aims to create conditions for improving children‘s health and quality of life, to ensure high-quality and efficient health care services provided to children in health offices – to renew the infrastructure of the health offices of pre-school and school education institutions, necessary for the provision of services.

The benefits of the project will be felt most by children of pre-school, primary, basic and secondary school age in Pakruojis and Šilalė districts, specialists of health offices. The results of the project will also affect the parents of children, employees of educational institutions, the public of Pakruojis and Šilalė districts.

The results of the project are for thousands of children and young people

Up to 2022, we plan to repair 9 health offices, install 6 new ones. and provide the furniture, During project implementation even 26 health offices will be provided with the furniture, equipment and methodological tools necessary for the provision of health services (17 in Pakruojis district, 9 in Šilalė district). In modern health offices adapted for children and youth we plan to provide services to 5 658 children and young people (2 394 in Pakruojis district, 3 264 in Šilalė district).

 Why does Pakruojis and Šilalė need such a project?

Project problem

Health about 50% depends on a person’s lifestyle, so early health education and healthy lifestyle education are important for a child’s future. Kindergarten, school is a favorable place to nurture children’s health, form healthy lifestyle skills and develop health activities, taking into account the peculiarities of the child’s development.

The condition of the infrastructure of health cabinets of Pakruojis and Šilalė district educational institutions before the start of the project was poor: worn walls, ceilings, floors, old inefficient lighting devices, electrical installation, worn sanitary devices, some of them did not have them at all. In some institutions, there were no such offices at all, so it is not even worth expecting high-quality services that are attractive to children and young people. The available infrastructure hardly allows ensure working conditions for specialists: furniture is worn out, equipment is outdated, methodological tools do not meet modern needs or they do not exist at all, there is a lack of them.

It is planned that the repair works in the health offices will start in June-July 2021.

 

Contact persons: Lina Mikolaitytė,

Pakruojis District Municipality Public Health Bureau project administrator

Phone +370 652 72032,e-mail lina.mikolaityte@gmail.com

  Akvilė Petkienė,

 

Šilalė District Municipality Public Health Bureau project administrator

Phone +370 684 53450, e-mail sveikatos.biuras@gmail.com

 

PROJEKTAS „INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

2019 m. lapkričio 28 d. Biudžetinė įstaiga Respublikinis priklausomybės ligų centras ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė  bendradarbiavimo sutartį, kuria bus  įgyvendinamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001). Projekto trukmė 2 metai.

Visuomenės sveikatos biure dirba integruotos sistemos diegimo koordinatorė, kuri vykdys šias projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ veiklas:

 • atliks vertinimo tyrimus;
 • organizuos apskritojo stalo diskusijas, siekiant aptarti pagrindinius sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo iššūkius, bendradarbiavimo plėtros galimybės, bendrus tikslus;
 • parengs tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarkos aprašą;
 • organizuos mokymus ir konferencijas, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tiekėjams.

ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS

Projekto aprašymas:

Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų –  3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių – 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų.  Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc.

             Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti  visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, buvo parengtas projektas” Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“.

Projekto tikslas – padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto uždavinys – organizuoti mokymus,  skirtus informuoti, šviesti Šilalės rajono gyventojus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.

Projekto veiklos:

 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms,
 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis,
 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis,
 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas.

Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis (projekto rezultatas), kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose.

Projekto pradžia: 2018-07-04

Projekto pabaiga: 2021-07-04

Projekto biudžetas: 121..941,18 Eur, iš kurių 103.650,00 eurų ES parama, 9.145,59 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 9.145,59 eurų  Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos apie projektą: atsakingas už projektą asmuo – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Vilma Navardauskienė,  tel. nr. 8 (684) 53450.

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina: 

 • Savižudybių prevencinį projektą, finansuojamą  Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis 2017 – 2018 m.
 • Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programą 2015 – 2018 m.
 • Šilalės rajono neformaliojo vaikų švietimo programą.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus:

 • 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programa;
 • Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programa;
 • Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programa;
 • 2014-2018 metų Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima;
 • Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programa.

2013-2014 metais Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dalyvavo  Comenius Regio partnerystės „Healthy school“ („Sveika mokykla“) projekte.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2010-2013 metais dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektuose:

 • Šilalės rajono tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės programa (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa (2012-2013 m.)
 • Lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės rajono gyventojų tarpe programa (2009-2013 m.);
 • Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima (2009-2013 m.);
 • Saugi bendruomenė Šilalės rajone (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės alkoholio kontrolės ir alkoholinių gaminių vartojimo prevencijos programa (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės tabako kontrolės ir profilaktikos programa (2009-2013 m.).

didelis_logo_1PASIRAŠYTA FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIS DĖL PROJEKTO „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO MODERNIZAVIMAS“

2010 m. liepos 30 d. tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pasirašyta projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-71-001, finansavimo ir administravimo sutartis.

Iš Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinių projektų lėšų šiam projektui įgyvendinti skirtas iki 952 884,32 litų finansavimas. Iš savivaldybės biudžeto lėšų šis projektas nefinansuojamas.

Projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ dėka bus atlikta biuro patalpų rekonstrukcija (316,12 kv. m.), sveikatos priežiūros kabinetų (147,69 kv. m.) remontas dešimtyje rajono bendrojo lavinimo mokyklų, įrengtos darbo vietos, įsigytos mokymo priemonės, sveikatos priežiūros įranga, kompiuterinė technika, transporto priemonė.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą