DARBO PASIŪLYMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUI ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOJE, ŠILALĖS LOPŠELYJE – DARŽELYJE “ŽIOGELIS”

DARBO PASIŪLYMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUI ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOJE, ŠILALĖS LOPŠELYJE – DARŽELYJE “ŽIOGELIS”

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (darbo vieta: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Šilalės lopšelis – darželis “Žiogelis”)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (juridinio asmens kodas 301523693), skelbia viešą konkursą Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigoms eiti (pareigybės lygis – B). Veiklos sritis – sveikatos priežiūra ugdymo įstaigoje (Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, vaikų lopšelis – darželis „Žiogelis“).

  1. 1. Specialistas įdarbinamas terminuotai (kol į pareigas sugrįš darbuotojas), 1,0 etato darbo krūviu, darbo laiko norma – 38 valandų per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,76.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

2.1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2.2. Aprašo 2.1. punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2024 m. liepos 1 d.):

2.2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

2.4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

2.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

2.6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

  1. Būti nepriekaištingos reputacijos.

 Nuoroda į pareigybės aprašymą

  1.  Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

4.1. prašymą dalyvauti konkurse (būtina nurodyti telefoną ir el. paštą) ;

4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.3. gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba;

4.4. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

4.6. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

4.7. užpildytą pretendento Anketą (pridedama);

4.8. užpildytą atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (pridedama).

  1. Pretendentas pateikia dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė, tiesiogiai, elektroniniu paštu info@silalesvsb.lt arba registruotu laišku iki 2024-01-22, 15 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 4 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie tai pažymima konkurso protokole.

Išsamesnė informacija: darbo laiku tel. Nr. (8 449) 46794, 8 622 06873, el. paštu info@silalesvsb.lt

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą