Teisės aktai

Įstatymai

• Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2008, Nr. 113–4290; atitaisymas: Žin., 2011, Nr. 45);
• LR švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804);
• Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2002, Nr. 72–3022; TAR., 2014, Nr. 2014-19671);
• Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 1999, Nr. 114 – 3299);
• LR Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 1998, Nr.8-161);
• LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 1996, Nr. 33-807);
• LR Alkoholio kontrolės įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2004 Nr.47-1548);
• LR sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 1998, Nr.112-3099);
• LR įstatymas Dėl žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2001, Nr. 112-4069);
• LR 2003 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. IX-1672 Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2003, Nr. 70-3170);
• LR dokumentų ir archyvų įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2004, Nr. 57-1982);
• LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, nr. 56-2225);
• LR viešųjų pirkimų įstatymas (Nauja įstatymo redakcija: Žin., 2006, Nr. 4-102);

Įsakymai

• Dėl LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-488 “Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (TAR, 2014-12-23, Nr. 20627);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-118 “Dėl savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 21-771);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 88-3492; 2009, Nr. 89-3816; 2011, Nr. 29-1371);
• LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-494 “Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 33-1197);
• LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 153-5657);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860 „Dėl mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.179-6636);
• Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-500 ”Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 82–3768; 2011, Nr. 72-3489);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 “Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 135-6903);
• LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-822 “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 110-5214);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-292 “Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo” (TAR 2015, Nr. 2015-03660);
• • LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-918 “Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 121-4983);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 500 “Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 82-3768; 2011, Nr. 72-3489);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 674 “Dėl visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir vykdytojų sąrašo tvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 12-445);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-32 “Dėl informacijos apie rodiklius ir jų šaltinius teikimo valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 11-350);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-112 “Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, nr. 24-776);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-204 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 38-1421);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-837 “Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 174-6464);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl įsakymo Nr. V-58 “Dėl sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo (TAR,  2014, Nr. 2014-00683);
• Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 “Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a “Vaiko sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 52-2611);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-773 “Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 103-4858);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-313 “Dėl Lietuvos higienos normos 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 50-2454; TAR, 2014, Nr. 2014-07604);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 88-3492; 2009, Nr. 89-3816; 2011, Nr. 29-1371);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-670 “Dėl LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-111 “Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 88-4215);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 20 d.  įsakymo Nr. V-932 “Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo (Žin.,  2013, Nr. 138-6969; TAR, 2014, Nr. 2014-04540; TAR, 2014, Nr. 2014-11270);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1154 “Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR, 2014, Nr.  2014-17170);
• LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-730 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 “Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos” pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 93-4805);
• LR teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298 “Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo” (Žin. 2013, Nr. 137-6952);

Nutarimai

• LR Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 606 “Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitų formos patvirtinimo” (Nauja aktuali redakcija: Žin., 2008, Nr. 73-2834; TAR 2015, Nr. 2015-02985);
• LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 “Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. programos patvirtinimo” (TAR 2014, Nr. 2014-09403);
• LR Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1232 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 “Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo” pakeitimo” (Žin. 2012, Nr. 119-5989);
• LR Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 44 “Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo” pakeitimo (Žin. 2011, Nr. 8-328);
• LR Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 “Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 49-1968);
• LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 “Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” (Nauja redakcija: Žin., 1993, Nr. 28-655);

Higienos normos

• Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 “Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 124-6241);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 “Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2013, Nr. 80-4034);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 “Maisto produktų mikrobiologijos kriterijai” (Žin., 2006, Nr.31-1096);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 “Maisto higiena” (Žin., 2005, Nr.110-4023; Žin., 2010, Nr. 142-7310; TAR 2015, Nr. 2015-01014; TAR 2015, Nr. 2015-02617);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo lavinimo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 103-4858);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 132:2013 “Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai” patvirtinimo (Žin., 2013, Nr. 43-2140);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 “Maisto papildai” patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 58-2844; Žin., 2012, Nr. 82-4309; TAR 2014, Nr. 2014-00246);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 “Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai” (Žin., 2004, Nr. 7-154; 2004, Nr. 65-2295; 2007, Nr. 90-3592; 2012, Nr. 71-3693; 2012, Nr. 141-7288; TAR 2014, Nr. 2014-01526);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” (Žin., 2003, Nr. 79-3606; Pakeitimai);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos” patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 83-3451);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 “Maisto produktų ženklinimas” tvirtinimo (Nauja redakcija: Žin., 2003, Nr. 13-530);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 106:2001 “Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai” patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 26-945; 2003, Nr. 99-4456; 2004, Nr. 109-4093);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 “Specialios paskirties maisto produktai” patvirtinimo (Žin. 2002, Nr. 5-199; Pakeitimai);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 “Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje” (Žin., 2004, Nr. 41-1357);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 “Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore” patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 55-2162; 2008, Nr. 145-5858; 2011, Nr. 164-7842);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006 “Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra” patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 81-3217; 2010, Nr. 41-1998);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 “Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 90-3376; 2009, Nr. 127-5507);
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas” patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 159-7219);