Informacija apie konkursus

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (juridinio asmens kodas 301523693),  skelbia viešą konkursą Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Specialistų  pareigoms eiti (pareigybės lygis – A (A1)). Reikalingi 2 specialistai.

  1. Specialistai įdarbinami terminuotai sutarčiai 9 mėn. laikotarpiui, sudaroma projektinio darbo sutartis, įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Projekto „Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“ pagal Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 priemonę „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Veiklos sritis – mokymų psichikos sveikatos stiprinimo tematika vykdymas ir organizavimas mokiniams, vyresnio amžiaus ir neįgaliems asmenims. Vienam specialistui nustatomas: mėnesinis darbo užmokestis – 662 eur., darbo laiko norma: iki 10 val. per savaitę, kurios turi sudaryti 38 valandas per mėnesį, 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį – psichologinio konsultavimo srityje, dirbant su auditorija ir grupėmis, vedant užsiėmimus suaugusiems,  vaikams ir paaugliams;

2.3. turėti teisę verstis savarankiška psichologo praktika; 

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; 

2.5. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

2.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

2.7. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

  1. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Nuoroda į pareigybės aprašymą:Pareigybių aprašas

  1.  Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

4.1. prašymą dalyvauti konkurse (būtina nurodyti telefoną ir el. paštą) ;

4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.3. gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba;

4.4.  darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

4.6. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

4.7. užpildytą pretendento anketą (1priedas)

4.8.užpildytą atitikties nepriekaištingos reputacijos reikaklavimams deklaraciją (2 priedas)

  1. Pretendentas pateikia dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė, tiesiogiai, elektroniniu paštu sveikatos.biuras@gmail.com arba registruotu laišku iki 2020-03-17, 17 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 4 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie tai pažymima konkurso protokole.

Išsamesnė informacija: darbo laiku tel. Nr. (8 449) 46794, 8 616 28899, el. paštu sveikatos.biuras@gmail.com.