Informacija apie konkursus

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (juridinio asmens kodas 301523693),  skelbia viešą konkursą Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Integruotos sistemos diegimo koordinatoriaus pareigoms eiti (pareigybės lygis – A (A2)).

  1. Koordinatorius įdarbinamas terminuotai sutarčiai (0,5 etato darbo krūviu dviejų metų laikotarpiui, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,3), įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pagal Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 priemonę „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Veiklos sritis –  integruotos paslaugų teikimo sistemos kūrimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą vienoje iš šių studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje, arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2.2. turėti ne mažesnį negu 5 metų darbo stažą – socialinio darbo, darbo administravimo srityje arba patirtį organizuojant renginius bei dirbant su auditorija ir grupėmis. 

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus susijusius su priklausomybės ligų gydymu ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; 

2.4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Tvarkos aprašų projektų rengimo rekomendacijas;

2.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

2.6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus;

  1. būti nepriekaištingos reputacijos.

Nuoroda į pareigybės aprašymą:Koordinatoriaus pareigybės aprašymas

  1.  Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

4.1. prašymą dalyvauti konkurse (būtina nurodyti telefoną ir el. paštą) ;

4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.3. gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba;

4.4.  darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

4.6. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

4.7. užpildytą pretendento anketą – priedas Nr.1

4.8. užpildytą atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją priedas Nr.2

  1. Pretendentas pateikia dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė, tiesiogiai, elektroniniu paštu sveikatos.biuras@gmail.com arba registruotu laišku iki 2019-12-20, 12 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 4 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie tai pažymima konkurso protokole.

Išsamesnė informacija: darbo laiku tel. Nr. (8 449) 46794, 8 616 28899, el. paštu sveikatos.biuras@gmail.com.